best mobile website builder

Autorizarea ANRE

  

MANAGERI ENERGETICI ÎN INDUSTRIE

Preambul
Facultatea de Inginerie Electrică din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, organizează cursuri de pregătire teoretică în vederea înscrierii la examenul de atestare a managerilor energetici pentru industrie, organizat de ANRE. Aceste cursuri se vor desfăşura prin Departamentul pentru Educație Continuă, Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă (DECIDFR).


Cui se adresează?
Cursurile se adresează celor care doresc susţinerea examenelor de autorizare ANRE pentru Manageri Energetici pentru Industrie.

Unde se desfăşoară cursurile?
Cursurile se vor organiza la Facultatea de Inginerie Electrică, str. Bariţiu Nr. 25, sala 159 Cluj-Napoca şi vor fi susţinute de cadre didactice cu o înaltă pregătire în domeniu.

Durata programului postuniversitar:
90 ore (30 Curs+ 60 Aplicații)Discipline parcurse:                                                                                                                                   

Perioada de desfășurare a programului postuniversitar:

    Cursurile vor începe cu data de 5 Iulie 2018, orele 14:00, sala 159, str. G. Barițiu, nr. 25.
    Perioada de desfăşurare a acestui program postuniversitar va fi pe o durată de maxim 2 luni,     vineri după-masa şi sâmbăta, cu posibilitatea de a fi desfăşurat în regim intensiv, la     solicitarea cursanţilor.

Număr de locuri pentru înscriere:
Pentru cursanții seriei iunie propunem un număr de maxim 25 locuri.

Taxa de școlarizare:
        
Preţul cursului este de:
            1800 lei;

Taxa se achită integral până în data de 4 iulie 2018, numerar la casieria Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, din strada C. Daicoviciu, nr.15, (orar 11-15) sau prin virament bancar în contul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, cont RO 43TREZ21620F330800XXXX deschis la Banca Naţională, Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca. Cursanţii care optează pentru achitarea taxei de şcolarizare de către o firmă vor face plata doar după emiterea facturii fiscale, de către Serviciul Financiar (ec. Sofia Kovacs, Str. Memorandumului, nr. 28, etajul II), în baza contractului de şcolarizare (varianta persoană juridică!). Contractul trebuie predat în momentul înscrierii (în 2 exemplare!) semnat şi ştampilat de către firma plătitoare.

Acte necesare pentru înscrierea cursanţilor:
            fişă de înscriere;
            contract de școlarizare;
            copie act de identitate;
            original + copie certificat de naştere;
            copie certificat de căsătorie, după caz;
            original + copie diploma de licenţă

Notă: procedura de înscriere on-line este considerată doar o preînscriere, necesară înregistrării în sistemul informatic. Un candidat este considerat înscris doar în momentul depunerii dosarul de înscriere, dosar ce va conţine toate piesele precizate anterior.

Unde se fac înscrierile?
Înscrierile se fac la Departamentul pentru Educație Continuă, Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă (DECIDFR), din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor nr. 71-73, etajul I, între orele 11-14.


Perioada de înscriere: 20 Iunie - 4 Iulie 2018. 

Adresa
Str. Bariţiu 26-28, Cluj-Napoca, Romania
Cod postal: 400027

Contact
Departamentul de Electroenergetică şi Management
 Secretariat: Sala 354,
Telefon: 0264.401.231