how to build free website

Concurs cadre didactice asociate

Septembrie 2020


ANUNȚ


Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, cu sediul în localitatea Cluj-Napoca, str. Memorandumului, nr.28, jud. Cluj, organizează concurs pentru ocuparea în sistem “plata cu ora” a următoarelor fracțiuni de posturi didactice vacante în cadrul Departamentului de Electroenergetică și Management al Facultății de Inginerie Electrică.

Disciplina / Anul de studiu / Forma de predare(curs, seminar, etc.) /  Nivel post (sef de lucrări, asistent)


Instalații electrice /  III   / proiect, laborator  /  șef de lucrări, asistent


Echipamente electrice  / III  /  proiect, laborator  /  șef de lucrări, asistent


Producerea, transportul și distribuția energiei electrice  / III  / proiect, laborator  / șef de lucrări, asistent


Utilizarea energiei electrice  / III  /  proiect, laborator  /  șef lucrări, asistent


Bazele managementului  / III   / seminar  / șef de lucrări, asistent


Electrotermie  / IV /  laborator  /  șef de lucrări, asistent


Marketingul produselor și serviciilor  / IV   /  curs


Calitatea energiei electrice  / I  Master seminar  /  șef de lucrări, asistent


Aplicații ale inteligenței artificiale în managementul energiei  / I Master  /  laborator  / șef de lucrări, asistent


A. În conformitate cu H.G.286/2011, poate participa la concurs persoana care îndeplinește următoarele condiții:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b)cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza fișei de aptitudine eliberate de medicul de medicină a muncii;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


B. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs:
- cunoștințe teoretice necesare
- experiență practică în domeniul disciplinelor la care participă

C. Concursul se va organiza conform calendarului următor:
- Data limită de transmitere a documentelor în vederea înscrierii la concurs:


_____________________
Proba de concurs:       Data desfășurării:               Locul și ora desfășurării:
  Analiza dosar                16.09.2020                           Ora 12, OnlineTermenul în care se pot depune contestații 17.09.2020
Termenul în care se afișează rezultatul contestațiilor 17.09.2020
Termenul de afișare a rezultatelor finale 18.09.2020D. Documentele care compun dosarele de concurs se transmit în format electronic (pdf.) în termen de 7 zile de la publicarea anunțului, la adresa sorin.pavel@enm.utcluj.ro.


Documentele scanate care compun dosarul de concurs sunt:
a) Cererea candidatului, avizată de Biroul Juridic, înregistrată la nivelul departamentului;
b) Curriculum vitae și lista de lucrări;
c) Copii după diplomele de licenţă, doctorat, precum şi foile matricole aferente (la prima angajare în UTCN, copiile vor fi vizate pentru conformitate cu originalul de directorul de departament);
d) copie după cartea de muncă încheiată;
e) adeverinţă de la locul de muncă, în care să se indice vechimea în post cu studii superioare, acordul pentru desfăşurarea de activităţi didactice în regim de plata cu ora, programul de activitate. În situaţia în care nu se poate obţine acordul este suficientă o declaraţie pe proprie răspundere a celui în cauză vizată de către directorul de departament;
f) copie după cuponul de pensie, în cazul pensionarilor;
g) declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte dacă persoana în cauză desfăşoară sau nu activităţi didactice sau de cercetare în alte universităţi, şi că nu a pierdut calitatea de cadru didactic prin desfacerea disciplinară a contractului de muncă;
h) adeverinţă medicală, de la medicul de medicina muncii, din care să rezulte că starea de sănătate îi permite desfăşurarea de activităţi didactice;
i) copie după cartea de identitate;
j) Cod IBAN;
k) pentru cadrele didactice de la alte universităţi, aprobarea Senatului universităţii respective.
l) Pentru cadrele didactice pensionate din U.T.C.-N se vor depune doar documentele de la punctele a, b, f, h, I și j.
m) Pentru profesorii onorifici ai facultăților/universității, Dr. H. C. ai universității și specialiștii invitați din străinătate se vor solicita doar documentele de la pct. a, i și j;
n) Adresa de e-mail validă pentru comunicarea între părți.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original la data desfășurării concursului în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. -fara


   9 sept. 2020                                                                                            Dir. dep.

                                                                                                              Prof.dr.ing. Sorin Gh. Pavel

Adresa
Str. Bariţiu 26-28, Cluj-Napoca, Romania
Cod postal: 400027

Contact
Departamentul de Electroenergetică şi Management
 Secretariat: Sala 354,
Telefon: 0264.401.231